سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
قبول پروژه تحقیقی 
1382/01/01 
1385/01/01 
علمی ، تحقیقی 
همکاری 
مجله فرهنگ جهاد 
مقاله نویس  
1383/01/01 
1385/01/01 
علمی ، تحقیقی 
همکاری 
مجله فرهنگ جهاد 
نویسنده 
 
 
نویسندگی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
قبول پروژه تحقیقی 
1382/07/01 
1385/07/01 
علمی، پژوهشی